सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
न्‍यनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी सूचना (आ.व. 2079/80) 2079-07-29 Continuous
कृषि अधिकृत / पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्‍द्र तोकिएको सूचना। 2079-07-14 Closed !!!
उच्‍च घनत्‍वमा लगाइने स्‍याउको बिरुवा आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकृत हुने बारे सूचना(कार्यक्षेत्र: जुम्‍ला/कालिकोट) 2079-07-03 Continuous
कृषि अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous
पशु विकास अधिकृत पदको लागि उम्‍मेदवरको स्‍वीकृत नामावली 2079-06-07 Continuous

प्रकाशनहरु

मेशिनरी औजारहरुको सञ्‍चालनका विधि
किवीफल खेती प्रविधि पुस्‍तिका
सुन्‍तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्थापन
बार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण (आ.व. २०७७/७८)
अनुदान विवरण पुस्तिका (आ.व. २०७७/७८)
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
दरखास्‍त फारम
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम 2077-78
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम 2077-78
न्‍यनतम समर्थन मूल्‍यमा धान खरिद र व्‍यवस्‍थापन गर्ने सम्‍बन्‍धी निर्दोशिका -2077
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५
आ.व. 207८/७९ मा संचालित पकेट विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९को परियोजना व्यवस्थापन एकाइको वार्षिक कायर्क्रम
आ.व. 207८/७९ मा संचालित ब्लक विकास कार्यक्रम
आ.व. २०७८/७९ को जोन विकास कार्यक्रमको वार्षिक बजेट सारांश